logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering

Vergadering   : Algemene Ledenvergadering
Datum             : Vrijdag 12 oktober 2018
Aanvang         : 20:00 uur
Locatie           : Kantine Sportclub Genemuiden
 
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 oktober 2017
 4. Jaarverslag 2017/2018
 5. Financieel verslag 2017/2018
 6. Decharge jaarrekening 2017/2018
 7. Vaststelling begroting 2018/2019
 8. Vaststelling AVG / Privacy reglement
 9. Bestuur mutaties
        
         Aftredend en niet herkiesbaar:  Berend van Lente               Voorzitter
         Aftredend en niet herkiesbaar:  Berry Eenkhoorn                Accommodatie
         Verkiesbaar:                                Jan Tuinman                       Technische Zaken 1e+2e selectie
           
[Tegen]kandidaten kunnen ondersteund door minimaal drie leden uiterlijk tot 8 oktober 19.30 uur ingebracht worden via het secretariaat [secretariaat@sc-genemuiden.nl]
 
 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting
 
Wij hopen u als lid van Sc Genemuiden te verwelkomen !
 
Bestuur Sportclub Genemuiden
 
 
 • Notulen zijn 14 dagen voor ALV verkrijgbaar in de kantine van Sc Genemuiden
 • Concept AVG / Privacy reglement ligt 14 dagen voor ALV ter inzake in de kantine
 • Financieel verslag boekjaar 2017/2018 opvraagbaar via financien@sc-genemuiden.nl